Where In Natomas?

THE NATOMAS BUZZ | @natomasbuzz
  • Anonymous

    Is that the mini-storage facility near Westlake?